Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Heikkisten Sukuseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nilsiä ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2§ Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii

järjestämään yhteisiä kokouksia ja alueellisia perinnepäiviä vuorottelemalla alueiden kesken vuosittain

keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saamaan ne jäsenten tietoon

harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Seura saa asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia eri tapahtumien yhteydessä, sekä toimintojen tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta.

3§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Alle 18 -vuotiaat jäsenten lapset voivat liittyä nuorisojäseniksi, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta kokouksissa.

Uudet jäsenet hyväksytään sukuneuvoston kokouksissa. Seuran jäsenillä on oikeus erota ilmoittamalla kirjallisesti sukuneuvostolle tai sukuneuvoston esimiehelle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Seuran jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorituksen kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voidaan erottaa myös seurasta, jos hän on huomattavalla tavalla loukannut suvun kunniaa ja menettelyllään vaikeuttanut seuran toimintaa. Erottamisesta päättää neuvosto.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen sukuseuran jäsenmaksun suuruudesta päättää kolmen vuoden välein pidettävä sukukokous. Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta, mutta hänellä on puhe- ja äänioikeus kokouksissa. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuneuvosto.

4§ Seuran päättävänä elimenä on sukuseuran kokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Sukuseuran asioita sen hallituksena hoitaa sukuneuvosto, joka valitaan sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, joka kutsutaan esimieheksi ja varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varaesimieheksi ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaikille varsinaisille jäsenille varajäsenet.

Sukuneuvoston toimiaika on sukukokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta kolme vuotta. Sukuneuvoston esimies ja varaesimies pyritään valitsemaan kolmivuotiskausittain siten, että jokainen alue saa vuorollaan hoidettavakseen esimiehen tehtävän. Sukuneuvosto valitsee sihteerin, jonka tulee olla samalta alueelta kuin on esimies, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sukuneuvosto kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä varaesimiehen kutsusta tai kun kaksi neuvoston jäsentä sitä vaatii. Sukuneuvosto kutsutaan kirjallisesti kokoukseen seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Sukuneuvoston tulee laatia toimikausittain toimintasuunnitelma, jossa määritellään mm. kokousten ja muiden tapahtumien ajat ja paikat.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä esimies tai varaesimies mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa.

5§ Sukukokoukset pidetään sillä alueella, jolta esimies on valittu. Seuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu tulee lähettää kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai ilmoittaa alueiden suurimmissa sanomalehdissä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Seuran nimen kirjoittaa seuran esimies tai varaesimies jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Sukuseuran toimintakausi on kolme kalenterivuotta. Tilikausi on yksi kalenterivuosi.

7§ Seuran sukukokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämänä päivänä heinä-elokuun aikana. Ylimääräinen seuran kokous pidetään , kun seuran kokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

8§ Seuran sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot kolmivuotiskauden ajalta
6) päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7) vahvistetaan seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio jäsenmaksuineen
8) valitaan sukuseuran esimies ja varaesimies seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä muut sukuneuvoston jäsenet
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11) kokouksen päättäminen

Mikäli seuran yksityinen jäsen haluaa saada jonkin asian seuran sukukokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava asia kirjallisesti sukuneuvostolle, että sukuneuvosto ehtii sen käsitellä ja se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran arkistoa ei saa jättää yksityisen henkilön haltuun, vaan se on luovutettava Suomen sukututkimusseuralle tai Suomen kansallisarkistolle.

10§ Heikkisten Sukuseura ry:n vaakunan käyttöoikeuden ratkaisee sukuneuvosto. Vaakunan käyttöoikeus on määritelty Suomen Heraldisen seuran päätöksessä, jossa vaakuna on hyväksytty rekisteriin 27.4.1994.

11§ Sukuseuralla voi olla epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alueosastoja. Jokaiselle osastolle laaditaan yhteneväiset omat säännöt, jotka hyväksyy seuran kokous. Sukuneuvostolla on myös oikeus tehdä niiden sääntöihin pieniä tarvittavia muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta sukuseuran toimintaan.

12§ Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Heikkisten Sukuseura ry:n säännöt on vahvistettu 26.01.2000, numero 130262

 

NettiTieto Oy